Polityka prywatności z dnia 05.08.2020 r.

Zawartość i cele polityki prywatności

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego Mindo (zwanego dalej
  „Serwisem”).
 2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu wysokiego standardu ochrony przekazywanych przez Państwa za pośrednictwem Serwisu danych, odpowiadającego normom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO”.
 3. Pragniemy wskazać, że w Serwisie mogą zostać umieszczone linki do zewnętrznych serwisów internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przekazują Państwo serwisom zewnętrznym. Podczas odwiedzania zewnętrznych serwisów internetowych, zalecamy Państwu zapoznanie się z ich politykami prywatności.

Informacje o administratorze danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka pod firmą Mindo sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska
  6/32, Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział
  Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000853634, o kapitale zakładowym w wysokości 5000.00 PLN, NIP:
  9662141833, REGON: 386708760;.
 2. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem. Zapraszamy także do
  kontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną pod adresem:
  hello@mindoapp.pl
 3. Podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane
  przez Państwa pytanie.

Zasady pozyskiwania danych osobowych oraz innych informacji

 1. Podanie w Serwisie danych osobowych oraz innych informacji jest dobrowolne.
 2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Państwa żadnych danych osobowych.
 3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu będzie możliwe jedynie po udostępnieniu przez Państwa informacji
  koniecznych do prawidłowego działania danej usługi. W takiej sytuacji, brak podania przez Państwa niezbędnych
  informacji, uniemożliwi korzystanie z usługi.
 4. W Serwisie istnieje możliwość udostępnienia następujących danych: e-mail, imię, nazwisko, firma, stanowisko.

Sposób wykorzystywania przetwarzanych danych osobowych

 1. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.
 2. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu:
  1. Skontaktowania się z Państwem (realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu internetowego).
  2. Wykazania, że weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem. Z tego powodu zbieramy i przechowujemy informacje na temat tego, kiedy (datę i godzinę), skąd (adres IP urządzenia) i jakie dane osobowe zostały nam udostępnione (wypełniając obowiązki prawne).
  3. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę – wykorzystania pozyskanych za pośrednictwem Serwisu danych w celach marketingowych.
  4. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę – otrzymywania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Mindo Sp. z o.o..
  5. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę – używania automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego prowadzonego pocztą elektroniczną.
  6. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę – otrzymywania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez innych przedsiębiorców.
  7. Zamówienia oferty handlowej, poprzez podanie przez Państwa adresu poczty elektronicznej (e-mail) i numeru telefonu adresu poczty elektronicznej (e-mail) numeru telefonu na wyskakującym okienku.
  8. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę – sprawdzenia czy są Państwo już naszymi klientami, a jeżeli tak, w celu zapoznania się przez naszego przedstawiciela handlowego z informacjami o usługach, które dotychczas dla Państwa świadczymy i ustalenia Państwa preferencji, aby przygotować dla Państwa jak najkorzystniejszą ofertę (realizujemy nasz prawnie usprawiedliwiony interes). 
  9. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę – otrzymywania, w szczególności pocztą elektroniczną, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez innych przedsiębiorców.
  10. Jeżeli dokonali Państwo za pośrednictwem Serwisu zakupu towaru lub zamówienia usługi – przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne w celu realizacji zawartej umowy.
  11. Przesyłania faktur i dokumentów rozliczeniowych drogą elektroniczną.
  12. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę – przesyłania powiadomień o wystawionych fakturach i innych dokumentach rozliczeniowych w postaci elektronicznej.
  13. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę – przesyłania na Państwa adres poczty elektronicznej (e-mail) naszego newslettera.
  14. Jeżeli podjęli Państwo działania zmierzające do założenia w Serwisie swojego konta (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, które są konieczne do korzystania z konta) – utworzenia w serwisie konta użytkownika.
  15. Publikowania w Serwisie przesyłanych przez Państwa materiałów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdyż przesłanie materiałów w celu opublikowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przesłanych do publikacji).
  16. Jeżeli wzięli Państwo udział w procesie rekrutacji przesyłając nam swoje CV – przeprowadzenia procesu rekrutacji, aby zapewnić odpowiedni poziom zatrudnienia pracowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes lub art. 6 ust. 1 lit c RODO wypełniając obowiązki prawne).
  17. Zgodnie z art. 22[1] § 1 Kodeksu Pracy:
   „Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
   1) imię (imiona) i nazwisko;
   2) datę urodzenia;
   3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
   4) wykształcenie;
   5) kwalifikacje zawodowe;
   6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.”
   Jeżeli podczas procesu rekrutacji, udostępnią nam Państwo dane osobowe inne niż wyżej wymienione, będzie to równoznaczne z udzieleniem nam zgody na ich przetwarzanie (zgoda w formie wyraźnego działania, o której mowa w art. 4 ust. 11) RODO).
  18. Jeżeli wzięli Państwo udział w procesie rekrutacji przesyłając nam swoje CV – w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyłącznie jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę).

Wykorzystywanie plików cookies

 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies, które system teleinformatyczny zapisuje na urządzeniu użytkownika (telefonie, tablecie lub komputerze, z którego użytkownik łączy się z Serwisem).
 2. Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.
 3. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. W pozostałych przypadkach, potrzebujemy Państwa zezwolenia na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie na Państwa urządzeniach cookies, niezbędnych do funkcjonowania Serwisu, prosimy o zablokowanie w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, możliwości przechowywania cookies przez nasz Serwis. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie napotykać na liczne utrudnienia, a w niektórych sytuacjach może stać się zupełnie niemożliwe.
 4. Mogą Państwo w każdym czasie cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 5. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu:
  Dostosowania do Państwa preferencji treści wyświetlanych w Serwisie reklam.
  Celach statystycznych.
  Ułatwienia korzystania z serwisu internetowego po zalogowaniu do konta użytkownika.
  Utrzymywania ciągłości sesji na stronie internetowej.
  Ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu internetowego.

Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane

 1. Przysługują Państwu prawa:
  a) dostępu do danych;
  b) niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
  c) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów ich przetwarzania);
  d) prawo do przeniesienia danych osobowych – w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów;
  f) prawo do usunięcia – w sytuacji gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO [usługi oferowane bezpośrednio dziecku];
  g) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 2. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) – mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany w Polityce prywatności

Zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane lub zmieniane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy cyklicznie odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że są Państwo zapoznani z aktualnymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies.Jeżeli zapisali się Państwo do naszego newslettera, będziemy za jego pomocą powiadomić Państwa o zmianach w niniejszej polityce.

Przewiń do góry